Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF rendelkezései az iMind Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 66. Cégjegyzék szám: 01-09-695082, [email protected]; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) szakemberként igénybe vevő szerződő fél (továbbiakban: Szaki) között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

A szerződés létrejötte

 • A szerződés a Szaki Weboldalra történő önkéntes regisztrációjával jön létre. A Regisztráció a http://joszaki.hu/regisztralj linken elérhető regisztrációs folyamat végigvitelével jön létre.
 • A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője az lehet, aki:
  cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
  16. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 • A regisztráció
  A regisztráció a regisztrációs ív kitöltésével kezdődik. Amennyiben a Szaki nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztrációval a Szaki kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséhez és meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat. Az adatkezelés célja az Üzemeltető és a Szaki között fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

A regisztráció típusai:

 • Magánszemély regisztrációja;
 • Egyéni vállalkozó (EV) regisztrációja;
 • Cég (gazdasági társaság, GT) regisztrációja.

Mindhárom regisztráció típusnál a Szaki kitölti a választott, működési formájának megfelelő adatlapot, feltölti az ott kért igazolványok és dokumentumok fényképeit, majd a Mehet! gombra kattint. Cég esetében csak az adott gazdasági társaság nevét tartalmazó email címet fogad el a regisztráció során az Üzemeltető, és a regisztrációt végző személy szavatolja, hogy jogosult a gazdasági társaság nevében a Weboldalon regisztrálni.
Az Üzemeltető munkatársai összevetik a beírt adatokat a feltöltött igazolványokkal, illetve a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartásokkal (a továbbiakban Ellenőrzés). Amennyiben az Ellenőrzés sikeresen zárult, úgy Üzemeltető aktiválja Szaki profilját, és erről a tényről e-mailt küld a megadott címre. Az Ellenőrzés sikertelensége esetén az Üzemeltető kapcsolatba lép a Szakival a megadott elérhetőségeken annak érdekében, hogy tisztázódjon a kialakult helyzet.

Az Ellenőrzést követően a személyes adatokat tanúsító igazolványokról készült, és a Szaki által beküldött fényképek nem visszaállítható módon azonnal törlésre kerülnek.

A Szaki a regisztrációt követően többé nem jogosult a név/cégnév mezőt módosítani, ehhez kizárólag Üzemeltetőnek van joga.

A profilban nyilvánosságra hozott adatok köre:

 • név, cégnév;
 • működési terület (város, kerület);
 • szakmák;
 • bemutatkozó szöveg;
 • a Weboldalon keresztül elnyert megbízások száma;
 • a Weboldalon keresztül kapott értékelések;
 • a Weboldalon keresztül kapott értékelések átlagát jelző, max. 5 darab csillag;
  referenciaképek.

A regisztráció általános feltételei:

 • annak megerősítése, hogy Szaki az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja,
 • a megadott adatok és feltöltött dokumentumok Üzemeltető általi ellenőrzése, amelyre Üzemeltetőnek 10 munkanap áll rendelkezésére.

Az ellenőrzést követő, Üzemeltető általi aktiválást követően a Szaki adatlapja láthatóvá válik a Weboldalon, a felhasználók tőle ezt követően ajánlatot kérhetnek. Az Üzemeltető általi aktiválásra nyitva álló 10 munkanapos határidő sikertelen eltelte esetén a megadott adatok további 30 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből.

Amennyiben a profil aktiválása megtörtént, azonban a Szaki nem tölti fel az egyenlegét, úgy jogosult a profilját szerkeszteni (kiv. név/cégnév), látja az ajánlatkéréseket, azonban ajánlatot adni nem tud.

 • Az Üzemeltető a Szakik számára értesítő leveleket, ún. rendszerüzeneteket, illetve engedélyezés esetén hírlevelet küld e-mailben, továbbá a Szaki profilbeállításai alapján SMS értesítéseket küld, melyekért az Üzemeltető a kreditvásárlást követően külön díjat nem számol fel.
 • A regisztrációval létrehozott profil a Szaki bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére és nyilvános megjelenítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Üzemeltető semmilyen a Szaki által megadottól eltérő célra nem használja fel.
 • A Szaki a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók, válaszok és hozzászólások nem ütköznek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, azok tartalma a valóságnak megfelel, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja, továbbá semmilyen módon nem törekszik a Szolgáltatás kijátszására, megkerülésére, annak tisztességtelen igénybe vételére.
 • Az Üzemeltető az Ellenőrzés sikertelensége esetén, továbbá az itt rögzített szabályokat sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető tartalmakat eltávolítja. Indokolt esetben Üzemeltető zárolja a Szaki profilját, és egyben felfüggeszti számára a szolgáltatást. Amennyiben a zárolásra okot adó körülmények az attól számított 6 hónapon belül nem hárulnak el, úgy az adatlap törlésre kerül.
 • Szaki a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező felhasználói igényeket, megbízásokat, megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.
 • A Szaki szavatolja, hogy a regisztrációs íven valós, megfelelő és hiánytalan adatokat tüntet fel.
 • Egy adott Szakinak kizárólag egy Adatlap létrehozására és egy profil használatára, illetve fenntartására van lehetősége, melyhez egy telephely állítható be. Lehetőség van azonban olyan vállalási körzet beállítására, amely több telephelyet, várost foglal magába.
 • Szaki tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szaki Jószaki.hu-hoz kapcsolódó bármely magatartása vélhetően vagy bizonyíthatóan jó erkölcsbe, hatályos jogszabályokba vagy joggyakorlatba, az Üzemeltető jogaiba vagy érdekeibe ütközik, az Üzemeltető, bármikor indokolás és jelzés nélkül megtagadhatja vagy zárolhatja a regisztrációját. A zárolás időtartama az eset körülményeitől függően legfeljebb 5 év, a zárolt adatokat az Üzemeltető rendőrség vagy más hatóság megkeresésére kiadja.

 

A Weboldal használata

 • A regisztrációval létrejövő profil (Adatlap) a Weboldalt meglátogató felhasználók eligazodását, valamint a Szaki oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A profil a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (érvényes e-mail cím, jelszó) megadásával érhető el (belépés). A Weboldal szolgáltatásai a profilba történő belépést követően érhetőek el a Szaki számára.
 • A Szaki mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a profiljában, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a megadott adatok nem valósak, a Szaki ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Szaki hozzáférését korlátozni (zárolás), vagy regisztrációját törölni.(A zárolás keretében a Szaki adatainak szerkeszthetősége megszűnik, a rendelkezésre álló kredit mennyisége 0 lesz. Az elvett kreditmennyiséggel megfelelő kredit visszaadásra kerül, amint a Szaki tisztázta a helyzetet.)
 • Amennyiben a Szaki elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon lehetősége van jelszó visszaállítást kérni. Az általa megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva beléphet a profiljába, és/vagy megadhatja új jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, a Szaki az ügyfélszolgálat e-mail címére küldött levélben kérhet segítséget az Üzemeltetőtől. Emellett minden, a rendszer által küldött üzenet – email vagy sms alján található egy link, ahonnan a Szaki be tud lépni a profiljába.
 • Figyelem! Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt regisztráció esetén, ugyanazon Szaki újabb regisztrációja kapcsán a szerződéskötéstől elzárkózzon.
 • A Szaki az elérhetőségeit kizárólag a Weboldal erre a célra fenntartott mezőjében adhatja meg.
 • A Szaki köteles az ajánlatkérő felhasználóval kapcsolatba lépni. Amennyiben a felhasználó írásban keresi meg a Szakit, a Szaki köteles írásban is válaszolni. Amennyiben a Szaki válaszadási kötelezettségének nem tesz eleget, a harmadik megválaszolatlan ajánlatkérése után érkezett újabb ajánlatkérésekre mindaddig nem reagálhat, míg a megválaszolatlan ajánlatkérések száma 3 (három) alá nem csökken.

A Weboldal működése

 • A regisztrációval a Szaki egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető a Weboldal keretében nyilvánosságra hozza, és a Szaki megbízza az Üzemeltetőt, hogy a közte és a szolgáltatását igénybe venni kívánó Weboldal felhasználók (továbbiakban: felhasználó/k) közötti kommunikációban segítséget nyújtson.
 • Kreditvásárlás
  A Weboldal használatához kreditekre van szükség, ezeket banki átutalással, bankkártyás fizetéssel, személyesen az Üzemeltető Raiffeisen banknál vezetett bankszámlájára történő készpénz befizetéssel, illetve postán (rózsaszín csekkel) történő befizetéssel van mód megfizetni. A megjegyzés mezőben minden esetben szükség van az egyedi azonosító szám feltüntetésére, mely a fizetési mód kiválasztása után megjelenő oldal bal sávjában található.
 • A kreditfeltöltés történhet tetszőleges összegekkel (készpénzes befizetés, vagy banki utalás), illetve a rendszerben megtalálható csomagajánlatok ellenértékével (bankkártyás fizetések). Az aktuális egyenleg az Adatlapon, az Egyenleg menüpontban érhető el. Az Üzemeltető a beérkezett utalásokról és befizetésekről minden esetben számlát állít ki a Szaki részére, melynek letöltésére az Adatlap Egyenleg menüpontjában, a Befizetésekre kattintva van mód.
 • A számlázási adatok megadása kötelező az Adatlap Egyenleg menüpontjában, a „Töltsd fel az egyenleged” feliratú linkre kattintva elérhető fizetési folyamat egyik lépéseként.
 • A bankkártyával történő online fizetés az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett SimplePay rendszeren keresztül történik.
 • A bankkártyával történő online fizetés esetén a felhasználó egyes személyes adatai átadásra kerülnek az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, a keresztnév, az ország és az e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett aktív csalás-figyelés és megelőzés (fraud-monitoring).
 • Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: “Gyors feltöltés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. A gyors feltöltés ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Vevő eseti jóváhagyásával történik, tehát a Vevő valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Vevő minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. A bankkártya mentésével a Vevő hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (http://joszaki.hu/) a Vevő az itt található felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Kredit felhasználás

Aktív Szaki: az a Szaki, akinek az egyenlege pozitív és éppen “Jöhetnek a munkák!”-ra van állítva az oldalon a munkakedve.

Inaktív Szaki: az a Szaki, akinek negatív, vagy 0 az egyenlege, vagy “Nem vagyok elérhető”-re van állítva az oldalon a munkakedve.

 • Ajánlatkérés aktív Szakitól
  A Szaki a Weboldalon keresztül írásban, vagy telefonon leadott ajánlatkérések után kredittel fizet a Szolgáltatásért az Üzemeltető részére. Az ajánlatkérések díjáról a http://joszaki.hu/kreditek oldal ad tájékoztatást. Az ajánlatkérések után a levonás automatikusan történik. JóMeló, azaz olyan ajánlatkérés esetén, amikora felhasználó nem jelöl meg Szaki(ka)t, mindössze a munka tartalmát és helyét, valamint az elérhetőségeket közli – az Üzemeltetőre bízva azoknak a megfelelő körben történő terjesztését, az arra válaszoló (az „ajánlatot adok” gombra kattintó) első 10 Szaki fizet ajánlatközvetítési díjat. Ezt a szolgáltatást csak azok a Szakik használhatják, akik már legalább egyszerteljesítettek befizetést Üzemeltető rendszerébe.Az ajánlatkérő Felhasználó fog választani az ajánlatot adó Szakik közül, és a számára legmegfelelőbbet bízza meg a munka elvégzésével. AZ Üzemeltető kizár minden felelősséget akörben, hogy az ajánlatot adó Szakik közül kit választ ki az ajánlatkérő Felhasználó, és a Szaki tudomásul veszi, hogy kredit abban az esetben sem jár vissza részére, ha nem őt választotta ki a Felhasználó.
 • Ajánlatkérés inaktív SzakitólAz Ajánlatkérő felhasználók láthatják az inaktív Szakit is a találati listában, lehetőségük van őt megszólítani. Ebben az esetben a Szaki értesítést kap a megszólítás tényéről, amelyben egy link található a JóMeló oldalára. Itt kiemelve látszik az adott ajánlatkérés, amellyel kapcsolatban a Szaki megszólítására sor került. A Szaki akkor tud ajánlatot adni, ha feltölti az egyenlegét, és ismét aktív lesz.
 • Virtuális telefonszám szolgáltatás
  Az Adatlapon lehetőség van telefonos elérhetőség megadására a virtuális telefonszám szolgáltatás előfizetésével, melynek díjáról és tudnivalóiról a http://joszaki.hu/hivj-mobilon-info oldal nyújt információt. Ezt a szolgáltatást csak azok a Szakik használhatják, akik már legalább egyszer teljesítettek befizetést az Üzemeltető rendszerébe. A szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető a Szaki rendelkezésére bocsát egy telefonszámot, mely megjelenítésre kerül az Adatlapon. A telefonszám felhívására kizárólag hívóazonosító kijelzéssel van lehetőség. A tárcsázást követően a hívás az Üzemeltető rendszerén keresztül történik, de azt a Szaki a saját telefonszámán tudja fogadni. A folyamat során rögzítésre kerül a hívás pontos időpontja, időtartama, a hívást kezdeményező hívószáma, továbbá hangfelvétel készül a beszélgetésről. Amennyiben a Szaki nem elérhető, SMS értesítést kap a sikertelen hívásról és a hívó fél telefonszámáról, amelyen a visszahívást kezdeményezheti. Ha a virtuális telefonszám szolgáltatáson keresztül történik a Szaki megkeresése, annak ellenértéke azonnal levonásra kerül.
 • Megvalósult munka
  A megvalósult munkák után egy további kredit összeg kerül levonásra, melynek összegéről a http://joszaki.hu/kreditek oldal ad tájékoztatást. A megvalósult munka igazolása történhet a Szaki által az Adatlap Egyenleg oldalán a vonatkozó linkre kattintva vagy az Ügyfélszolgálat felé történő jelzéssel, illetve a Felhasználó írásbeli-, vagy telefonon történő megkeresése során, az Üzemeltetőnek adott visszajelzése alapján.

Kredit visszaigénylése

 • A visszaigénylést az Üzemeltető csak akkor tudja elfogadni, ha a Szaki bizonyíthatóan, írásban, Üzemeltető rendszerén keresztül kapcsolatba lépett az ajánlatkérő felhasználóval és visszautasította a munkát.
  JóMelós ajánlatkérés esetén az ajánlatközvetítési díj visszaigénylésére nincs lehetőség.
 • Az indoklás valódiságának ellenőrzése céljából az Üzemeltető megkeresheti írásban vagy telefonon a visszaigényelt kredittel összefüggő munkában érintett Felhasználót.
 • A beérkezett visszaigénylést az Üzemeltető 72 órán belül elbírálja és amennyiben azt megalapozottnak találja, jóváírja a tévesen levont kredit összeget a Szaki részére.
 • A téves ajánlatkérés (pl. nem megfelelő szakma vagy vállalási terület választása) után történő kredit levonások visszaigénylése és a megvalósult munkának jelölt ajánlatkérések után történő kredit levonások visszaigénylése is az Adatlap Egyenleg oldalán lehetséges. Írásbeli ajánlatkérések esetén a kredit visszaadásának kötelező feltétele, hogy a Felhasználó az Üzemeltetőn keresztül kapjon választ a Szakitól.
 • Találati listában történő megjelenítés
  Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szakmán belüli találati lista sorrendjének kialakítására az elvégzett munkák és az értékelések számát figyelembe véve egy automatizmus segítségével.
 • Lehetőség van „Minősített Jószaki” cím elnyerésére, abban az esetben, ha a Szaki értékeléseinek átlaga a lehetséges 5-ből legalább 4-es, és ezt legalább 10 értékelésből érte el; illetve “Jószaki” cím elnyerésére, ha a Szaki értékeléseinek átlaga a lehetséges 5-ből legalább 4-es. A fenti címek megjelenítésre kerülnek az érintett Szaki Adatlapján és a találati listákon is.
  Amennyiben egy Szaki átesett a regisztráció során, vagy utólag a korábbiakban tárgyalt ellenőrzési folyamaton, úgy annak adatlapján megjelenik egy “adatellenőrzésen átesett” címke is.
 • Letiltás-visszakapcsolásMinden Szaki  az egyenlege 0 kredit alá csökkenésének napjától számított 8 hétig 2 hetente kap jelzéseket (email/sms) Üzemeltetőtől annak érdekében, hogy kreditet töltsön fel, és ismét tudjon ajánlatot adni. A 7. héten Üzemeltető telefonon is felhívja a Szaki figyelmét arra, hogy a 8. hét letelte letiltást von maga után.A letiltás azzal jár, hogy
  • a Szakinak nem láthatóak az értékelései;
  • szünetelnek a jogosultságai a saját adatlapja szerkesztésére;
  • 5.000 kredit visszakapcsolási díj terheli.

  Amennyiben a Szaki feltölti az egyenlegét, egyben kifizeti a letiltás kikapcsolásának díját, a fenti következmények megszűnnek.

  Amennyiben a letiltott Szaki az egyenlege feltöltését követően az [email protected] írt levélben valószínűsíti, hogy a tartozás vis maior helyzet miatt húzódott, úgy mentesül a díj megfizetése alól.

 • Hozzászólások, értékelések
  • A Szolgáltatás keretén belül a felhasználók a Szakiról nyilvános, bárki által megtekinthető értékeléseket helyezhetnek el, melyekre a Szaki válaszüzenetben reagálhat. A regisztrációval a Szaki kifejezetten tudomásul veszi, hogy az értékelések tartalmazhatnak elmarasztaló véleményt, kritikát és a Szaki szolgáltatásának elégtelenségét visszajelző minősítést. Ugyanakkor kifejezetten negatív értékelés teljesen anonim módon nem tehető.
  • Az Üzemeltető kizárólag az obszcén, megfogalmazásában indokolatlanul bántó értékeléseket törli! Abban az esetben, ha a Szaki az értékelésben foglaltakkal nem ért egyet, ezen álláspontját a viszonválaszban teheti közzé. A Szolgáltatás keretein belül történő véleménynyilvánítás nem tükrözi az Üzemeltető véleményét. Amennyiben a Szakinak a vélemény kapcsán bármilyen más igénye merül fel, azt kizárólag az értékelővel szemben érvényesítheti!
  • Az értékelések egyébként kizárólag az értékelő kérésére, vagy a profil törlésével, illetve bírósági vagy egyéb hivatalos kötelezésre távolíthatóak el a weboldalról, illetve abban az esetben, ha a Szaki kétséget kizáróan bebizonyítja, hogy az értékelés nem valós történéseken vagy tévedésen alapul. Amennyiben az értékelést adó személy bizonyíthatóan nem Üzemeltetőn keresztül került a Szakival kapcsolatba, úgy az ő értékelése is törölhető. A Szaki ennek tudatában és a Weboldal ezen működésének kifejezett tudomásul vételével fogadja el a jelen ÁSZF-et.
  • Az Üzemeltető csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a felhasználói tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Üzemeltető a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és szabadon dönt a tartalom eltávolításáról, illetve a Szaki Weboldallal kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy a Szaki regisztrációjának törléséről.
  • A Szakitól ajánlatot kérő, illetve munkát megrendelt felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg az Adatlapon. Ezeket az eseteket az Üzemeltető dokumentálva, a háttér rendszerében őrzi, 3 negatív vélemény esetén egyeztetést kezdeményez a Szakival a problémák tisztázására. További 2 negatív vélemény esetén az Üzemeltető fenntartja a jogot Szaki hozzáférésének korlátozására, vagy regisztrációjának törlésére. Az Üzemeltetőnek a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem áll módjában kiadni a Szakinak a felhasználó adatait.

A felhasználói ajánlatkérés, ajánlati kötöttség, a felhasználói megrendelés elfogadásának jogkövetkezményei, elállás, jótállás és szavatosság

 • A Weboldal célja, hogy a Szaki a Weboldal felhasználóitól érkező, szaksegítséget igénylő megrendelésekhez (továbbiakban: Munka) jusson, és azokat a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, a piaci standardok figyelembevételével, a szakmai etikai szabályok betartásával teljesítse, azaz a Szaki piaci forgalma, és ezáltal bevételei növekedjenek.
 • Amennyiben a Szakihoz felhasználói ajánlatkérés érkezik, a Szaki a Szolgáltatáson keresztül köteles a Munka részleteinek egyeztetésére. A Szakit a részletek egyeztetése során megadott feltételek tekintetében ajánlati kötöttség terheli, az abban közöltek betartására köteles. Amennyiben a Szaki a Munkát elvállalja, és azt a felhasználó a megbeszélt feltételekkel megrendeli, a felek között vállalkozási szerződés jön létre, amelynek eredményeképpen a Szaki köteles a Munka elvégzésére.
 • Tekintettel arra, hogy a felhasználói megrendelés távollévők között, elektronikus úton jön létre, a felhasználó a munka megkezdéséig elállhat a szerződéstől.
 • A Szakit az elvégzett Munka vonatkozásában szavatosság, a Munka során beépítésre került és/vagy a Munka elvégzése eredményeképpen a felhasználó használatába adott alkatrészek (továbbiakban: alkatrész/ek vagy termék) vonatkozásában jótállás terheli.
  • A 151/2003. (IX. 22.) számú Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállás minimálisan 1 év. A Szaki a jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Az építőiparban alkalmazandó szabályokról, jótállás és szavatossági kötelezettségekről, amelyek betartására a Szaki köteles, itt található részletes összefoglaló: https://epitesijog.hu/jogszabalyok/jotallas-szavatossag
  • Az alkatrészekre a Szaki Ptk. 6:157. § szabályai szerint kellék- és termékszavatosságot vállal.
   • Hibás teljesítés esetén a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn belül a felhasználó a kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 2 hónapon belül köteles tájékoztatni az Szakit. A Ptk. 6:159. §-ban meghatározott kellékszavatossági sorrend szerint a Szaki az alkatrészt: a felhasználó választása szerint elsősorban kijavítja vagy kicseréli, ha a cserére nincs mód, úgy a felhasználó választása szerint árengedményt ad, vagy a felhasználó a vásárlástól elállhat, és kérheti az alkatrész vételárának visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
   • A Ptk. 6:168. §-ban meghatározott termékszavatosság szerint közvetlenül a gyártó, előállító vagy a Szaki a terméket a felhasználó választása szerint kijavítja vagy kicseréli, azonban a termék hibáját ebben az esetben a Szaki köteles bizonyítani. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor/beépítéskor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az igény kizárólag a gyártó általi forgalomba hozataltól számított két éven belül érvényesíthető.
  • Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok és a jótállás érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szakit, illetve ha a felhasználó hozzá fordul, akkor a gyártót, előállítót terhelik. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény, kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, viszont a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik a felhasználót.
 • A felhasználó a termék, illetve a Munka minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a Szaki és a felhasználó közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt érhető el: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik, felelősség

 • A Szakit terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden Szaki köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más Szakikkal, a felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a Szaki szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Szakik, a felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon mások személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az
 • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a Szakikat, akik a fenti feltételeket megsértették.
  Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
 • Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
 • Amennyiben a Szaki magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Szaki köteles minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és a Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Szaki bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A jelen Szerződés megszűnése, a Szaki elállási joga

 • A Szaki, amennyiben az egyenlege nem kevesebb, mint -500 (mínusz ötszáz) kredit, kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein – ellenkező esetben törlés előtt a tartozást rendezni kell. A törlés postai levélben is kezdeményezhető, illetve maga a Szaki is megteheti belépés után, adatlapja legalján a profil törlésre pontra kattintva. Amennyiben maga hajtja végre a törlést, úgy ez kizárólag a tartozás megfizetését követően lehetséges, a rendszer mindaddig ellenáll, ameddig a Szaki egyenlege mínuszban van. Az Üzemeltető törölheti a regisztrációt és valamennyi, a Szaki profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Szaki megszegi a jelen Szerződés feltételeit. Ilyenkor a Szaki adatai és a profilhoz tartozó információk további 5 évig megmaradnak a rendszerben, azonban nem nyilvánosak, és az 5 év elteltével automatikusan törlődnek.
 • Szaki tudomásul veszi, hogy az ÁSZF megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Szaki jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a profilt.
 • A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és azonnali hatállyal megszűnik.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.
 • A jelen Szerződés a Szaki elállásával is bármikor megszüntethető. Amennyiben a Szaki eláll a szerződéstől, úgy az általa megvásárolt kreditekből megmaradt kreditek vételárát az Üzemeltető visszafizeti számára. Figyelem! Az Üzemeltető által jóváírt ajándék és/vagy promóciós kreditek vonatkozásában bármilyen pénzfizetés kizárt. Elállás esetén a regisztráció szintén törlésre kerül.

Egyéb rendelkezések

 • A regisztrációval létrejövő Szerződések, valamint a kreditvásárlások során létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.
 • A Szolgáltatás használatának szerződéskötést követő azonnali megkezdése okán a jelen szerződéstől elállni nem lehet, azonban felmondási jog a profil törlésével gyakorolható.
 • Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Szakikat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Szaki elfogadja a Szerződés módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Szakira.
 • Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 • Az Üzemeltető által a Szakiknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás folyamatával, technikai tudnivalókkal, a jelen Szerződés módosításával kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.
 • A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.
 • A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, kommentek, stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül.
 • A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.
 • A Weboldal működésével kapcsolatos egyéb információk a Felhasználási Feltételekben találhatóak.

Felhasználási feltételek

Az iMind Kft. ([email protected]; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, a JóSzaki mobilapplikáció, (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) és a JóSzaki Blog (joszaki.blog.hu) bármely elemének erre alkalmas eszközön történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi felhasználási szabályzat keretében meghatározott használati feltételeket:

 • A Szolgáltatás célja a szakemberek és a megrendelők egymásra találásának segítése, kapcsolat felvétele, a szakemberek megrendelők általi értékeléséhez felület biztosítása.
 • A Szolgáltatás elnevezése, kialakítása, megjelenése, a benne található adatbázis, azaz a Szolgáltatás teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll.
 • A Szolgáltatástól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.) kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 • Az Üzemeltető a Weboldalon található szakemberekkel szerződéses kapcsolatban áll, a szakemberek (szakik) jellemzően ellenszolgáltatás fejében veszik igénybe az Üzemeltető szolgáltatását. Amennyiben a felhasználó a Weboldal keretében feltüntetett telefonszámon lép kapcsolatba a szakemberrel, az Üzemeltető közvetítésével történik a hívás, annak adatait (hívást kezdeményező hívószáma, hívás ideje és időtartama, hívás tartalma) az Üzemeltető rendszerében tárolja. Az Üzemeltető a Szolgáltatás színvonalának ellenőrzése, és a szakemberrel fennálló szerződése teljesítése érdekében kapcsolatba lép a felhasználóval, és visszajelzést kér a felhasználótól. A telefonszámok, amelyről az Üzemeltető a felhasználót hívhatja: 06702508618, 706157360. A szakemberekkel telefonos kapcsolatfelvételre csak hívószám kijelzéssel van lehetőség.

Ajánlatkérés, felhasználói Profil és regisztráció

 • Ajánlatkérésre, azaz a felhasználó által elvégeztetni kívánt munka, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételeire vonatkozó információkérésre kizárólag regisztrációval van lehetőség.
 • Első alkalommal az ajánlatkérés egyben regisztrációt is eredményez, a későbbiekben az e-mail cím szolgál a felhasználó azonosítására, tehát ugyanazon e-mail címmel történő ajánlatkérések ugyanazon felhasználói Profilban tárolódnak. Telefonos ajánlatkérések esetén pedig az ugyanazon telefonszámról származó ajánlatkéréseket rendezi sorba és rendeli profilhoz Üzemeltető rendszere.
 • A Profilban a felhasználók hozzáférhetnek valamennyi korábbi ajánlatkérésükhoz, illetve kezdeményezhetik a Profil törlését.
 • A Profilba történő belépés az Üzemeltető által e-mailben megküldött link lekattintásával lehetséges. A megadott e-mail címhez kapcsolódó postafiók biztonságáért az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget!

Az Üzemeltető a felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a szakemberek tevékenységének minősítésére (szövegesen és 1-5-ig terjedő csillagok formájában) a Szolgáltatás keretén belül (Értékelések). Az Értékelés elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul annak Szolgáltatás keretében történő megjelenítéséhez, és minden – polgári és büntetőjogi – felelősséget vállal annak tartalmát illetően.

 • Értékelés elhelyezhető Facebook regisztráció használatával, mely esetben a Facebook-on közzétett név és fénykép adatok kerülnek az értékelés mellé, és az értékelés leadása után automatikusan megjelenik a szakember adatlapján
 • Értékelés tehető az [email protected] címre az az Üzemeltetőnek történő megküldéssel is, mely esetben a küldő neve kerül feltüntetésre, az email cím nem kerül nyilvánosságra, azonban az Üzemeltető rendszerében rögzítésre kerül.
 • Értékelés tehető továbbá a telefonos operátorokon keresztül, mely során a felhasználó hozzájárulása esetén a nyilatkozott név kerül feltüntetésre. Egyéb esetben a név helyén az Ajánlatkérő megnevezés szerepel, azonban ezekben az esetekben is összekapcsolható az értékelés az Üzemeltetőnél tárolt, felhasználó által a szakember felé indított hívás adatokkal (felhasználó telefonszáma), amely azonban a Weboldalon nem kerül megjelenítésre.
 • A szakembereknek lehetőségük van 1 szöveges választ fűzni a kapott értékelésekhez, ami szintén megjelenik az adatlapjukon.
 • Az Üzemeltető ezen tartalmak vonatkozásában nem ellenőrzi a felhasználói bejegyzések valóságtartalmát, és semminemű felelősséget nem vállal az értékelések tartalmáért. Az értékelés minden látogató számára látható és a későbbiekben nem változtatható meg. Aki mások jó hírét megalapozatlanul kockáztató visszajelzést ad, felelősséggel tartozik ezért, akár bírósági per esetén is.
 • Tekintettel arra, hogy a szakembereknek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy a Weboldal keretén belül róluk reális kép alakuljon ki, a 3 vagy ennél kevesebb számú csillagot tartalmazó, negatív tartalmú Értékelés csak a Weboldalon keresztül történt ajánlatkérés/megrendelés esetén lehetséges, és a szakembernek lehetőséget ad az Üzemeltető a negatív értékeléssel kapcsolatos ellenbizonyításra.

Titkos Értékelés

 • A Szakitól munkát megrendelt Felhasználónak lehetősége van olyan véleménynyilvánításra is, mely nem jelenik meg az Weboldalon. Ezeket az eseteket az Üzemeltető dokumentálva, a háttér rendszerében őrzi. Az Üzemeltető a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki a Szakinak a Felhasználó azonosításra alkalmas adatait. Figyelem! Az értékelés szövegében található információk alkalmasak lehetnek a személyazonosság megállapítására.

Az Üzemeltető saját döntése alapján vagy jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja, és fenntartja a jogot az értékelések törlésére illetve módosítására, amennyiben értelmezése szerint az ellenkezik a Szolgáltatás megfelelő használatával, vagy az alábbi kritériumoknak eleget tesz:

 • Az értékelésben elérhetőség található. Elérhetőségnek számít, nem kizárólagosan: email cím, telefonszám, weboldal címe.
 • Obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz.
 • Gyűlöletkeltő vagy uszító jellegű.
 • Egy szakember kampányszerű lejáratására irányul.
 • A szakember által bizonyítottan tévedésen vagy nem valós tényeken alapul.

Az Üzemeltető jogosult – akár előzetes figyelmeztetés nélkül a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Erre vonatkozó végrehajtandó hatósági vagy bírósági döntés hiányában az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a szakemberek által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg a szakemberek adatlapjain. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a szakember eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.

A felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a szakember tevékenységével összefüggésben. A szakember tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a szakemberrel szemben lehetséges. Az Üzemeltető igyekszik mediációs és esetenként jogi segítséget nyújtani a viták rendezéséhez, azonban egyezség hiányában kizárólag a szakember tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető a JóSzaki Blog és a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.

Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetések. Az ilyen vagy egyéb (pl.: Hirdetés, Promóció) jelzéssel nem ellátott tartalom minden esetben az Üzemeltető vagy a szerző szubjektív véleményét tükrözi, illetve a Weboldal és/vagy a tartalom jellegéhez igazodóan válogatott adatokat és információkat tartalmaz a szerkesztői szabadság adta lehetőségeket kihasználva.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Az ügyfélszolgálattal a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Rólunk menüpontban található elérhetőségeken keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.

Adatkezelési tájékoztató

Az iMind Kft. ([email protected]; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett www.joszaki.hu domain alatt elérhető JóSzaki információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és a JóSzaki mobilapplikáció (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 • Adatkezelő: iMind Kft., [email protected]
 • Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-94083/2016.
 • Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:
  • Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől (lentebb kifejtve)
  • Ajánlatkérés konkrét szakembertől (lentebb kifejtve)
  • Szakember értékelése (lentebb kifejtve)
  • Ügyfélszolgálat (lentebb kifejtve)
 • A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 • A Üzemeltető Magyarország területén, a Magex Kft. (Budapest, Váci út 76.) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.
  Az Üzemeltető a telefonhívások rögzítéséhez adatfeldolgozóként igénybe veszi a Skawa Innovation Kft. –t (1093 Budapest, Gálya u. 6. Cg.01-09-907962).
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.
 • A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha
  • az adatkezelés bármely okból jogellenes;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  • a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
 • A felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben (ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 • Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás továbbí használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.
 • A Weboldal használatát az Üzemeltető a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.
 • Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu).
 • A Weboldal látogatottsági adatait a Google Inc. által szolgáltatott Google Analytics mérőrendszer segítségével naplózza az Üzemeltető. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/.
 • A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges. Alkalmazott cookie-k:
  • az oldal használata tényének és a legutóbbi ajánlatkérés adatainak a tárolása; (Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.)
  • a honlap megnyitásakor logolt adatok: IP cím, dátum és időpont, böngésző és operációs rendszer típusa. (A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a legutolsó használattól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat.)
  • Facebook és Optimonk cookiek, melyekről itt: https://www.facebook.com/help/cookies/ és itt: http://support.optimonk.com/hc/en-us olvashatnak részletesen.

Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

 • Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, email cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név).
 • Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül
  • keresés és választás a szóba jöhető szakemberek között;
  • megadott szakmunka elvégzése érdekében szakemberektől ajánlat kérése;
  • a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
  • kommunikáció biztosítása;
  • felhasználói Profil mentése és tárolása;
  • minőség-ellenőrzés;
  • külön hozzájárulás alapján nyereményjátékokban részvétel.
 • Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.
 • Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 • Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
  • az ajánlatkérő a Profilt bármikor törölheti, azonban az ajánlatkérés szöveges része anonimizált módon megőrzésre kerül;
  • az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Ajánlatkérés konkrét szakembertől, Ajánlatkérő Profil létrehozása (kiegészítés)

 • Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, helyszín.
 • Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül:
  • az ajánlatkérés folyamatának nyomon kísérése, a felhasználó érdekeinek védelme;
  • a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
  • kommunikáció biztosítása;
  • felhasználói Profil mentése és tárolása;
  • minőség-ellenőrzés;
  • szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

A szakember adatlapján található telefonszámot az Üzemeltető szolgáltatja, és ezen keresztül kapcsolja a szakembert. Telefonon történő ajánlatkérés esetén a hívás rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet, SMS valamint esetenként telefonhívás formájában kommunikáció történik az érintettel.

Automatikusan továbbított adatok a kijelölt szakember részére: név, email cím, telefonszám, helyszín, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve az érintett szakembertől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

 • az ajánlatkérő a Profilt bármikor törölheti, azonban az ajánlatkérés szöveges része anonimizált módon megőrzésre kerül;
 • a rögzített hanghívások 1 év elteltével kerülnek törlésre;
 • az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Szakember értékelése (kiegészítés)

 • Értékelés tehető a következő módokon:
  • Facebook regIsztráció használatával közvetlenül a Weboldalon;
  • az Üzemeltetőnek az [email protected] e-mail címre küldött levélben, mely esetben a levél tartalma kerül ki a Weboldalra;
  • az Üzemeltetőnek telefonon bediktált véleményezéssel.
 • Kezelt adatok köre: név, email cím, , telefonszám, Facebook regisztrációval történő értékelés esetén fotó.
 • Nyilvánosságra hozott adatok: az értékelés tartalma, értékelő neve, Facebook regisztrációval történő értékelés esetén fotó.
 • Titkos értékelés: amennyiben az érintett negatív véleményt kíván adni a szakemberről személyazonossága felfedése nélkül, úgy azt telefonon vagy e-mailben teheti meg, és ez esetben kifejezett kérésére „Ajánlatkérő” jelzéssel jelenik meg a véleménye anonim módon, és fenti adatai csak az Üzemeltető számára elérhetőek. Figyelem! Az értékelés szövegében található információk alkalmasak lehetnek a személyazonosság megállapítására.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 • Adatok módosítása, helyesbítése: Az adatok módosítása, helyesbítése az Üzemeltetőtől kérhető.
 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése: a hozzájárulás visszavonásáig, az adattörlés az értékelés anonimizálásával az érintett kérelemére bármikor a kérelem beérkezését követen haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül történik meg.

Ügyfélszolgálat (kiegészítés)

 • Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a panasz során közölt információk.
 • Adatkezelés célja: a panasz elintézése.
 • Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.
 • Továbbított adatok az érintett szakember részére: kizárólag az érintettel történő egyeztetés és kifejezett engedélye esetén, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 • Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.
 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.

Utolsó módosítás dátuma:
2017.09.20.

Megosztás: